Публічна оферта
Публічна пропозиція (оферта) укласти Договір про надання послуг

Дана публічна пропозиція (оферта) є пропозицією Головного сервісного центру МВС відповідно до Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого наказом МВС від 07.11.2015 № 1393 (у редакції наказу МВС від 26.11.2018 № 955) (надалі – Виконавець) з однієї сторони та будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://hsc.gov.ua (надалі – Замовник), з іншої сторони, укласти Договір про надання послуг (далі – Договір).

1.Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладання Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Замовник шляхом акцептування підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та вартістю Послуг.
1.4. Акцептуючи Договір Замовник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, закріпленими в Законі України «Про захист персональних даних» та надає згоду на обробку своїх персональних даних.


2. Умови надання Послуг

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначеному цим Договором, надати Замовнику наступні послуги (надалі – Послуги):
2.1.1. Послуги з надання відомостей з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ;
2.1.2. Послуги виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків.
2.2. Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначеному цим Договором оплатити та прийняти замовлені Послуги.
2.3. Замовник самостійно в Електронному кабінеті водія на сторінці Веб-сайту https://e-driver.hsc.gov.ua обирає Послугу та заповнює відповідну форму.


3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Відмовити у наданні Послуг з підстав недотримання Замовником умов Договору.
3.1.2. Вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Замовника шляхом розміщення на Веб-сайті Виконавця https://hsc.gov.ua нової редакції Договору.
3.1.3. Отримувати плату за надані Послуги.
3.1.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
3.2. Виконавець зобов'язується:
3.2.1. Виконувати умови цього Договору.
3.2.2. Надати Замовнику Послуги належної якості.
3.2.3. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на на Веб-сайті https://hsc.gov.ua
3.3. Замовник має право:
3.3.1. Ознайомитися на Веб-сайті https://hsc.gov.ua з діючою редакцією Договору.
3.3.2. Замовити та отримати Послуги на умовах, передбачених цим Договором.
3.3.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
3.4. Замовник зобов'язується:
3.4.1. Своєчасно оплатити Послуги на умовах цього Договору.
3.4.2. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

4. Ціна договору і порядок оплати
4.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://e-driver.hsc.gov.ua Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
4.2. Оплата Послуг здійснюється за допомогою Електронного кабінету водія на сторінці Веб-сайту https://e-driver.hsc.gov.ua .

5. Строк дії Договору
5.1. Договір є укладеним з моменту його акцепту та діє безстроково або до моменту розірвання Договору чи припинення його дії.
5.2. Цей Договір може бути припинений у таких випадках:
5.2.1. Ліквідації Виконавця.
5.2.2. Зміни або прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють надання Послуг. У випадках зміни або прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють надання Виконавцем Послуг, Договір припиняє свою дію з моменту набрання цими нормативно-правовими актами чинності.

6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо доведуть, що таке невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин.
6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які не існували під час укладення цього Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення яких Сторони не могли знати та дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та очікувати від Сторони.
6.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини як пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, блокади, епідемії, страйки, стихійні лиха, пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, заборонні заходи міжнародних організацій, органів державної влади та управління, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками та інші обставини що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.
6.4. Термін виконання зобов’язань за цим Договором відкладається при виникненні обставин, визначених в п.п. 6.1-6.3. на час, протягом якого останні будуть діяти.
6.5. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка була піддана дії обставин непереборної сили.
6.6. У випадку, якщо обставини, зазначені у п.п. 6.1-.6.3. цього Договору, за умови їх підтвердження у відповідності з п.п. 6.5 цього Договору, тривають більше 2 (двох) календарних місяців, кожна із Сторін, має право виступити з ініціативою про припинення цього Договору на підставі ст. 607 Цивільного кодексу України.

7. Порядок вирішення спорів
7.1. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі спори розглядаються в судовому порядку у відповідності з законодавством.


8. Інші умови
8.1. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Публічної пропозиції (оферти), шляхом проставляння відмітки в полі «Я приймаю Публічну пропозицію (оферту) та погоджуюсь з умовами Договору» та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.
8.2. З усіх інших питань, прямо не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Місцезнаходження і банківські реквізити Виконавця:

Головний сервісний центр МВС
код ЄДРПОУ 40109173
04071, м. Київ, вул. Лук’янівська,62
р/р 35224224092560 в ДКС України, м. Київ
МФО 820172